ponedjeljak, 5. prosinca 2016.

*****

prividna snaga, radna snaga, jalova snaga, RLC serijski i paralelni spoj, impedancija, admitancija, fazorski dijagrami, trokut napona, trokut otpora, fazorski dijagram - slučajevi, rezonancija, naponska rezonancija, strujna rezonancija, rezonantna frekvencija, faktor snage, popravak faktora snage, kompenzacija, otpor vodiča, temperaturna zavisnost vodiča, ohmov zakon, pad napona, gubitak napona, proračun gubitka napona, gubitak snage, postotak, iznos, glavnica, kamata, godišnja kamatna stopa, frekvencije, relativne frekvencije, stupčani i kružni dijagram, aritmetička sredina, vjerojatnost, načini obračuna kamata, dekurzivne i anticipativne kamate, potrošački kredit, rate, ostatak duga, otplatni plan, zatezne kamate, konstanta, varijabla, integer, float, char, deklaracija varijabli, inicijalizacija varijabli, rezervirane riječi, string, operatori, if petlja u raznim varijantama, for petlja, unos vrijednosti putem ekrana & tipkovnice, unos putem source koda i unos putem datoteke - sve od navedenog za C, dobar dio i za python, rad s radnim listovima, otvaranje novog radnog lista, brisanje lista, umetanje novog lista, preimenovanje lista, radna knjiga, redak, stupac, ćelija, formatiranje ćelija, pozivanje funkcijskog čarobnjaka, rad s funkcijskim čarobnjakom, funkcije sum, average, min, max, count, logički if, više ifova u logičkom ifu, popunjavanje tablice, iscrtavanje tablice, spajanje i razdvajanje ćelija, proračun nad elementima tablice, crtanje stupčastog grafa, crtanje kružnog grafa (torta ili pita graf), filtri, uvjetno oblikovanje, samoispuna - sve ovo za excel, strujno dijelilo, prvi i drugi kirchhoffov zakon, proračun strujnog kruga direktnom primjenom kirchhoffovih zakona, coulombov zakon, sila na naboj u vrhu kvadrata zbog naboja u ostalim vrhovima, vektor, zbrajanje vektora na istom pravcu, zbrajanje vektora na različitim pravcima, zajedničko hvatište, dovođenje u zajedničko hvatište, pravilo paralelograma, pravilo trokuta, određivanje broja dana u mjesecu - šaka metoda - sve gore navedeno objasni i riješi primjere pogledaj domaće radove. narafski sve se objašnjavalo više puta, svakom polazniku posebno jer kod nas oglas za individualni rad upravo to i znači. sve ja. sama. bez ičije pomoći. iz glave mudre. bez gledat u libar. sve ovo samo zadnji tjedan oli šetimanu.

aha, prosti brojevi. i to :p
i sad jedva čekam iduću majku koja će me doći obavijestiti da ona sve to zna, ali eto zove mene da joj objasnim sinu jer ona nema vrimena. čekam i one koji bi stigli sad odma. jedva ih čekam. one šta bi stigli u 3 bota po noći jer je kontrolni sutra pogotovo volim, tima ću svitovat da stave libar ispod kušina, ujutro će sve znat. oče. stvarno. :p
idemo u utorak - naučit ću sve pristojne ljude i djecu Dalmacije koji žele učiti. divljake šaljem mami, a sve tate koji su djeci zaključali smartphone javno hvalim. bravo tate.

www.parametar.hr

Nema komentara:

Šufit